Rekrutacja

W chwili obecnej występuje w Polsce zjawisko nasycenia rynku specjalistami w wielu dziedzinach przy jednoczesnym niezaspokojonym zapotrzebowaniu na absolwentów kierunków technicznych. W wyniku badania ewaluacyjnego ex-ante dotyczącego oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych przeprowadzonego w 2008 roku wykazano, że w zakresie kierunków technicznych największym zainteresowaniem na rynku cieszy się kierunek Informatyka (Rys.1).

Rys.1. Specjalności techniczne, na które jest największe zapotrzebowanie rynku pracy.

Również w perspektywie 5 i 10 lat jedynie na kierunkach technicznych przewiduje się znaczący wzrost zapotrzebowania na absolwentów kierunków technicznych (Rys.2).

Rys.2. Na absolwentów jakich kierunków kształcenia jest/będzie największe zapotrzebowanie rynku pracy?

Wysokie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technicznym to jedna z podstawowych charakterystyk współczesnego, polskiego rynku pracy. Według badań TNSOBOP z 2007 ponad 60% przedsiębiorstw deklaruje brak kadry inżynierskiej. Prognozuje się, że w 2013 roku w przemyśle może brakować aż 46,8 tys. inżynierów. (źródło: www.nauka.gov.pl)

Instytut Informatyki PSW w swoich planach rekrutacyjnych uwzględnia prognozowane zapotrzebowanie rynku na absolwentów kierunków technicznych przedkładając Państwu naszą ofertę kształcenia na kierunku Informatyka oraz dostosowując model kształcenia do zachodzących obecnie zmian cywilizacyjnych.